План виконання заходів проекту

Робочий пакет 1: Уніфікована, формальна і гнучка структура української системи забезпечення якості освіти та науки
Type: Розробка.

Очікувані результати:
1.1 Вивчення Європейських практик з забезпечення якості; (Виконано)
1.2 Розробка концепції для національної системи забезпечення якості вищої освіти;
1.3 Розробка онтології для національної системи забезпечення якості вищої освіти;
1.4 Розробка документації для національної системи забезпечення якості вищої освіти


Робочий пакет 2:

Національний Портал, створений на базі розподіленої, формалізованої структури, для підтримки процедур системи забезпечення якості
Type: Розробка.

Очікувані результати:
2.1 Вивчення Європейського досвіду з ІТ-підтримки забезпечення якості вищої освіти;
2.2 Розробка нової технології для створення Порталу;
2.3 Забезпечення застосування зовнішніх незалежних даних з якості вищої освіти на Порталі;
2.4 Пілотування розробленого Порталу;
2.5 Розробка документації для Порталу


Робочий пакет 3:

Розробка, затвердження і прийняття нових практик з забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерств і урядових структур
Type: Розробка.

Очікувані результати:
3.1 Підготовка українських експертів з питань застосування кращих Європейських практик забезпечення якості;
3.2 Підтримка нових практик;
3.3 Розробка та впровадження нових робочих процесів із забезпечення якості;
3.4 Розробка нової нормативної бази для застосування Порталу забезпечення якості;
3.5 Розробка схем перепідготовки персоналу;
3.6 Підготовка ключового персоналу ВНЗ, міністерств і урядових структур;

Робочий пакет 4:

Розповсюдження результатів проекту
Type: Розповсюдження результатів.

Очікувані результати:
4.1 Розробка Web-сайту;
4.2 Проведення заходів з розповсюдження результатів (семінари/конференції/круглі столи);
4.3 Розповсюдження результатів в ЗМІ;
4.4 Міжнародні конференції;

Робочий пакет 5:

Забезпечення стійкості проекту у майбутньому.
Type: Використання.

Очікувані результати:
5.1 Створення урядової моделі підтримки системи забезпечення якості;
5.2 Досягнення політичного консенсусу і прийняття рішень стосовно підтримки і впровадження розробленої системи забезпечення якості на вищому рівні керівництва системою вищої освіти;
5.3 Розробка матеріалів для проведення тренінгів із нового підходу;

Робочий пакет 6:

Контроль якості та моніторинг
Type: Контроль якості.

Очікувані результати:
6.1 Внутрішній контроль якості проекту;
6.2 Національна оцінка результатів проекту;
6.3 Збір відгуків на систему і відповідне вдосконалення системи забезпечення якості;
6.4 Tempus-моніторинг;

Робочий пакет 7:

Менеджмент проекту
Type: Менеджмент.

Очікувані результати:
7.1 Адміністрування проекту;
7.2 Управління проектом;
7.3 Підготування звітів;

 

Проект об'єднує всіх головних учасників освітніх процесів для розробки нової стратегії забезпечення якості вищої освіти та підходів до прозорої та неупередженої оцінки якості освіти, в основу яких покладено Європейські практики, що базуються на "трикутнику": освіта - дослідження - інновації згідно з Лісабонською стратегією. Запропонований трикутник дозволить створити національне інноваційне середовище з інноваційними університетами в ролі основних елементів системи забезпечення якості.

Для забезпечення неупередженності та прозорості процедур оцінки якості вищої освіти пропонується застосовувати лише незацікавлені джерела інформації: - для оцінки рівня освіти необхідно врахувати відгуки європейських студентів, які навчалися в Україні або закінчили українські ВНЗ і працевлаштувались в Європі; - оцінка наукових досліджень буде виконуватись базуючись на міжнародних загальновизнаних світовою науковою спільнотою індексах цитувань опублікованих дослідницьких праць; - інноваційність буде оцінюватись Європейськими компаніями, які співпрацюють з українськими колегами.

В межах проекту буде розроблено методологічну та інформаційну підтримку нових підходів, а також розроблено програмну Екосистему, яка дозволятиме виконувати оцінку якості ВНЗ згідно із єдиним базовим підходом або (та) використовувати мультиконтекстний підхід, який дозволить кожному ВНЗ розробляти свої найбільш відповідні стратегії забезпечення якості, проводити оцінювання якості освіти та ранжування ВНЗ, приймаючи до уваги контекст, постійні зміни якого зумовлені нестійкою політичною, економічною та інш. ситуацією на усіх рівнях (міжнародному, Європейському, національному і локальному). Інструментом, на основі якого функціонуватиме запропонована Екосистема, є загальнонаціональний освітній Веб Портал.

Онтологічний підхід та формалізоване представлення усіх компонентів освітніх ресурсів, стандартів та контекстно-залежних параметрів якості забезпечить прозорість, а значить, і довіру до системи якості української освіти як в самій Україні між різними державними органами - законодавцями вищої освіти і безпосередньо ВНЗ, так і на міжнародному рівні; можливість динамічно і автоматизовано аналізувати та оцінювати якість освіти залежно від контексту оточуючого середовища, що постійно змінюється під впливом зовнішніх факторів (політичних, економічних і т. н.) і розробляти найбільш відповідні стратегії, які націлені на покращення якості як для окремих ВНЗ так і для загальної системи вищої освіти.

Завдяки розподіленому Веб Порталу і загальній уніфікованій структурі забезпечення якості взаємодія між різними урядовими організаціями, які регламентують норми якості освіти, буде задокументована на формалізованому рівні і розміщена в єдиній структурі. Паралельно Портал можна використовувати для процедур моніторингу якості як існуючих, так і тих що розробляються і порівнювати їх результати між собою.

Таким чином, Портал забезпечить державними органам, ВНЗ, усім зацікавленими сторонам нові можливості для доступу і аналізу об'єктивної неупередженої інформації стосовно якості освіти при одночасному скороченні адміністративних накладних витрат на поточну практику забезпечення якості. Розроблені рішення пройдуть пілотне випробування в українських ВНЗ - членах консорціуму.

Проектом передбачено проведення тренінгів, розробка методологічної документації та заходів, спрямованих на підтримку розробленного гнучкого підходу до забезпеченння якості та визнаня необхідності публічності процедур оцінювання якості та використання їх результатів для розвитку інноваційно - орієнтованих ВНЗ.

Тривалість:

15 жовтня 2011 - 14 жовтня 2014

Цілі проекту:

підтримка реформування українських ВНЗ завдяки впровадженню загальної, інноваційної, політично нейтральної Екосистеми*, яка гарантує взаємне порозуміння і довіру між різними учасниками національних і міжнародних систем забезпечення якості, а також, що є найголовнішим, гарантує прийняття неупереджених рішень і висновків в процесах забезпечення якості освіти.

- забезпечити організаційну, інформаційну та технічну підтримку контекстно-незалежної системи забезпечення якості освіти, яка базується на "трикутнику": освіта - дослідження - інновації;

- отримати формальну, уніфіковану систему забезпечення якості освіти (всебічну, прозору, неупереджену і відкриту широкому суспільству: роботодавцям, студентам і їх батькам, політикам, місцевій владі, інвесторам) із можливістю виконання контекстно-незалежних оцінок, що має бути поширена між усіма університетами, організаціями забезпечення якості і іншими зацікавленими сторонами;

- запустити Портал, на якому буде розміщено Екосистему, для підтримки і гармонізації різних існуючих і нових процесів з оцінки і забезпечення якості;

- розробити заходи для впровадження культури прозорого та явного забезпечення якості освіти в українському суспільстві та використання результатів нових процедур забезпечення якості на прикладі інноваційно-орієнтованих університетів;

- підготувати персонал ВНЗ і ключових організацій забезпечення якості.

Сума гранту ТЕМПУС:

791141,733 Євро

Головні результати, що очікуються:

I. Уніфікована, формальная та гнучка система забезпечення якості для українських вищих навчальних закладів

II. Національний Портал із забезпечення якості для підтримки загальноприйнятої та формальної системи

III. Нові розроблені, затверджені та прийняті практики щодо забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і законодавчих організації в галузі освіти.

 

Офіційний портал проекту:

http://dovira.eu

 

 
Copyright 516935-TEMPUS-1-2011-FITEMPUS-SMGR